~RA szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint ~RA szó jelentése, értelmezése:

vékonyhangon: -re, névmódosító helyrag, mely helyszinre, tetőre, magasságra vonatkozik; innen különösen felható rag s neve; s mennyiben a hova? kérdésre felel meg, jelent azokra való fölfelé irányzást azok fölébe indulást mozgást, helyezkedést, valaminek felső részére tevést, csinálást stb. pl. Fára szálló madár. Háztetőre rakott gólyafészek. Karókra épitett ház. Vállra vetni a zsákot. Szegre akasztani a ruhát, polcra tenni az edényeket. Mint magasságra, fölszinre vonatkozó, családi rokonságban áll azon r gyökhangu szókkal, melyek valami magasat, emelkedettet, fölfelé nyúlót jelentenek, mint orr, orj, orom, óriás, hóri, árbóc, rak. Szélesb ért. jelent különféle irányu helyszin fölé mozdulást, pl. jobb-ra, bal-ra, elő-re, hát-ra, csá-ra, hajsz-ra, tüled-re, hozzád-ra, mély-re, magas-ra, kelet-re, nyugot-ra, közel-re, távol-ra, er-re (ez-re) ar-ra, (az-ra). Időszakra, mintegy bizonyos események alapjára vonatkozólag: Jövő-re, más idő-re, esztendő-re, máskor-ra, tél-re, nyár-ra, ősz-re, tavasz-ra halasztani valamit; örök-re elmaradni; több nap-ra, hó-ra elutazni. Átv. ért. különféle viszonyokban használja a nyelvszokás, nevezetesen oly igékkel, melyek hatása bizonyos tárgyra irányzódik, midőn az illető tárgy az ige hatásának mintegy alája van vetve, ilyenek a) érzékek működésével valamire irányzók: égre tekint, földre néz, a nyájra vigyáz, a hegyekre lát, a szóra figyel, fülel, hallgat, erre nézve, arra nézve. b) kedélyi működéssel irányzók: boszonkodik, haragszik, neheztel valakire; irigykedik, agyarkodik vetélytársára; rangra, hivatalra vágyakodik. c) lelki szellemi működéssel: másra gondol, a multakra visszaemlékezik; magára érti a példát; bámul, mint borju az új kapura. d) erkölcsi működéssel: jóra ösztönöz; roszra csábít; becsületre tanít; eszére tér; vigyázatra, ovakodásra int; tettre bátorít; égre, földre esküszik; becsületére fogadja, igéri; bűntetésre, halálra ítél; szivére beszél valakinek; lelkére köti. stb. e) A Tatrosi codexben eléjön ,szerént' helyett: "Ne akarjatok itélnetek orcára" (secundum faciem; Károlinál "Ne itéljetek külső ábrázat szerént." Tárkányinál "Ne itéljetek külszín szerént." János evangy. VII.). A Debreceni Legendáskönyvben pedig ,ra, re nézve' helyett. "Eh velágnak szeretői erősek ez földiekben, deh kórok a mennyeiekre" (Toldy F. kiadása 12. lap.). Személyragozva: rám (ra-am), rád (ra-ad), rá (ra-a) v. rája (ra-j-a), ránk, rátok, rájok. Mennyiben a vékonyhangu re vétetik alapul, ebből lesz elsőben re-á, s ebből ismét szokásban vannak: reám, reád, reá v. reája, reánk, reátok, reájok; a székelyeknél: riám, riád, stb. V. ö. REÁ. A helynevek ragozásában e kérdésekre: hová? hol? honnan, az első kérdésre felelő ra-val (re-vel) ragozási viszonyban állanak az on (en, ön) és ról (ről), pl. Budá-ra Pest-re, Budá-n Pest-en, Budá-ról, Pest-ről. Minthogy pedig a nyelvszokás a fentebbi kérdésekre a helynevek után ba be, ban ben, ból, ből ragokat is használ: ennélfogva jelen cikk alatt mindkét nemüeket együtt tárgyaljuk. Ha valahol, itt gyakorolja nyelvünk, amit Horác a nyelvszokásról mond: "Quem penes arbitrium est et jus, et norma loquendi." Mi szerint az majd az egyik majd a másikféle ragozást tájdivatosan az általános szokástól eltérőleg is használja, úgy hogy eljárását különösen a magyar birodalmi helynevekben sokszor csak azon vidékbeliek ismerik. Tájékozásul és közönséges szabályul a következőkre figyeljünk. Minden helynév, mint olyan, jelent bizonyos határok közé foglalt területet, illetőleg a rajta lévő épületek, telepítvények stb. öszvegét, melyeket kétféle viszonyban lehet tekinteni, a) mennyiben valamely határkörön belül léteznek, vagyis a kivül fekvő térségre nézve belsőséget, belsőtelket képeznek, b) mint csupán térfölületet, tala

Betűelemzés "~RA" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): .-. .-

A szó 2 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (50%). Ez 11.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: AR~.

Keresés az interneten "~RA" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: ~RA Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika